نمایش 9 24 36

سه راه زانودار گالوانیزه

290,950 تومان1,739,375 تومان
نکته مهمسایز دهانه B نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.

سه راه شلواره 45 درجه گالوانیزه (0.6 میلیمتر)

134,090 تومان898,150 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.

سه راه شلواره 90 درجه گالوانیزه

417,450 تومان2,403,500 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.   

سه راه شلواره مستقیم گالوانیزه

271,975 تومان1,992,375 تومان
نکته مهم:سایز دهانه B و C نمیتواند بزرگتر از سایز دهانه A باشد.